Canals de participació pels estudiants

Els estudiants podeu dir-hi la vostra mitjançant els òrgans de govern i representació de la Universitat, i les diverses associacions d'estudiants. A continuació us informam d'alguns òrgans de representació dels estudis d'Infermeria i Fisioteràpia. Per conèixer altres vies de representació, consultau: link

Fotogràfia a clase

Junta de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Podeu formar part de la Junta de centre fins a 10 estudiants d'Infermeria i 5 estudiants de Fisioteràpia, cosa que suposa el cinquanta per cent del nombre de professors/es que s’integren a la junta de centre de cadascun dels títols de grau adscrits al centre.

També s’hi integrarà un representant dels estudiants per titulació oficial de màster adscrita a la Facultat o Escola, fins a un màxim de tres, elegits per i entre ells. El seu mandat és de dos anys.

Les funcions de la Junta de facultat són:

 • Establir la política i els objectius del centre a partir de la política de qualitat de la UIB i fer el seguiment de la seva evolució.
 • Anomenar els responsables de qualitat i els membres de la CGQ de cadascuna de les titulacions del centre.
 • Promoure la creació d'equips de millora per atendre les qüestions que ho requereixin.
 • Liderar les actuacions corresponents al SGIQ.
 • Aprovar les memòries anuals de seguiment del SGIQ de cadascuna de les titulacions, que posteriorment remetrà a la CQUIB.
 • Aprovar els plans de millora que sorgeixin fruit de l'anàlisi dels resultats del SGIQ duta a terme per la CGQ.
 • Revisar la validesa i vigència dels títols en funció de les directrius del RD 1393/2007.

Consells de departament

Al consell de departament hi pot haver una representació dels estudiants matriculats a les assignatures que el departament imparteix. En el cas del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia és una representació màxima de 4 estudiants de grau i 1 estudiant de postgrau. La durada del mandat és de dos anys.

Les seves funcions són, com indiquen els Estatuts de la UIB:

 • Elegir i, si fa al cas, remoure el director/a del departament.
 • Aprovar la planificació de les activitats que ha de desenvolupar el departament.
 • Emetre els informes a què es refereix l'article 61 d'aquests Estatuts.
 • Proposar al Consell de Govern la contractació del personal contractat i els membres de les comissions de contractació que li corresponguin d'acord amb la normativa vigent.
 • Aprovar la memòria anual d'activitats del departament.
 • Aprovar la distribució i la gestió dels recursos assignats al departament.
 • Informar, amb caràcter previ, en la concessió de vènies docents.
 • Ser oït abans de l'aprovació del seu reglament de funcionament pel Consell de Govern.
 • Proposar a les facultats o escoles les modificacions dels plans d'estudis, sens perjudici de les funcions atribuïdes a les juntes de facultat o escola.
 • Ser oït en els nomenaments dels tribunals que han de jutjar les tesis doctorals.
 • Aprovar la proposta del pla docent anual del professorat que l’integra.
 • Proposar obres i altres inversions per millorar el servei.
 • Gestionar els espais que li siguin assignats, d’acord amb les necessitats docents i d’investigació de la Universitat.

Graduació multitudinària

Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits (CRITC)

Podeu formar part de la CRICT un/a estudiant del grau d'Infermeria, del grau de Fisioteràpia. Aquests representants han de ser elegits per la junta de centre.
La funció de la CRICT és resoldre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits, elaborar i proposar al centre responsable de la titulació, perquè les aprovi, taules de reconeixement complementàries a les ja vigents o als procediments legalment establerts per tal de facilitar i fer que sigui transparent tot el procés, i emetre els informes que els requereixin en cas que hi hagi recursos sobre les seves resolucions.
La comissió s’ha de reunir, com a mínim, dues vegades durant l’any acadèmic.

Comissió de Garantia de Qualitat

Podeu format par de la CGQ de cada titulació un/a estudiant de la titulació corresponent, elegit per la junta de centre o per l’organisme que gestioni el màster.
La CGQ és una comissió permanent que vetlla per la qualitat dels títols oficials i per la correcta implantació, gestió i coordinació i el seguiment de les activitats relatives al SGIQ de cada títol.
La CGQ de cada títol ha d’analitzar i tenir en compte les queixes i els suggeriments rebuts, la satisfacció dels estudiants i de la resta de membres de la comunitat universitària, els resultats de les pràctiques externes, els resultats de la inserció laboral i la satisfacció dels titulats, les opinions dels ocupadors, etc., a l'hora de fer les seves propostes.

Graduació

Comissió d'elaboració i disseny dels nous títols de grau (CED)

Podeu formar part de les CED un/a estudiant elegit per la junta de centre. No és imprescindible que sigui membre de la junta de centre.
Les funcions de les CED són:

 • Elaborar i dissenyar el pla d’estudis.
 • Fer la memòria per a la sol·licitud de títols oficials de grau d’acord amb l’annex 1 del RD 1393/2007 i mitjançant l’aplicació informàtica (programa VERIFICA) desenvolupada entre el Consell d’Universitats i l’ANECA.