La Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia és el centre encarregat d'organitzar els ensenyaments  i els processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a obtenir el títol de graduat/ada en Infermeria, graduat/ada en Fisioteràpia, de caràcter oficial i validesa en tot el territori de l'Estat.

La Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, amb l'informe previ del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, Departament de Psicologia, Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut i Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, és l'encarregada d'elaborar les propostes dels plans d'estudis i llurs modificacions. Actualment, s'encarrega de l'adaptació del títol de grau d’Infermeria i grau de Fisioteràpia a l'espai europeu d'educació superior amb el suport de l'Oficina de Convergència i Harmonització Europea (OCIHE).

La facultat a les xarxes