Història i Missió

Història

Integració dels estudis d’Infermeria i Fisioteràpia a la Universitat de les Illes Balears

Els estudis d'Infermeria, a les Illes Balears, com en molts altres llocs del país, han travessat diferents fases. Primer com a estudis d'ajudant tècnic sanitari (ATS), dependents de la Facultat de Medicina de Barcelona. Posteriorment, en convertir-se en estudis universitaris a partir de l'Ordre ministerial de 23 de gener de 1978, es varen gestionar com una Escola Universitària, adscrita a la Universitat de Barcelona. És el 1981 quan l'Escola d'Infermeria s'adscriu a la Universitat de les Illes Balears.

L'embrió de l'actual Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de les Illes Balears fou l'Escola Sanitària Verge de Lluc, creada l'any 1961, que depenia de l’INSALUD i estava situada a l’Hospital Universitari de Son Dureta (actual Hospital Universitari Son Espases), que s’inaugurà l'any 1956 oficialment sota el nom de Residencia Sanitaria de Virgen de Lluch.

Com a escola adscrita, va ser finançada per l’INSALUD (actual IB-Salut) fins al traspàs de transferències a la UIB, que es va fer gradualment entre els anys 1991 i 1993, i fou el 1993 quan l'Escola d'Infermeria es convertí plenament en un centre de la UIB, integrat en el Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.

L'especificitat dels estudis d’Infermeria, els interessos comuns del professorat de l'àrea i la seva constant inquietud varen motivar la sol·licitud de la creació d'un departament propi dels estudis d’Infermeria. És el 1997 quan la Universitat aprova un Departament d'Infermeria en constitució, i l'any 2001, quan al Departament d'Infermeria hi havia 12 professors titulars d'escola universitària, va deixar de tenir caràcter provisional.

El curs acadèmic 2001-2002 s’inicien els estudis de Fisioteràpia, i l’Escola Universitària d'Infermeria canvia de denominació i passa a denominar-se Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia. Amb l'entrada a l'Espai Europeu d'Educació Superior, en 2011, El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears, proposa a la Comunitat Autònoma la creació de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears. Per aquest moitu, i amb l'aprovació del Consell Social, s'acorda la creació de la facultat en data 4 de maig de 2011 (BOIB nº69, 15 maig).

Cal destacar que com una mostra de corresponsabilitat de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB amb la societat balear, i en concret davant les necessitats educatives superiors de Menorca, Eivissa i Formentera, des del curs 2001-2002 els estudis d’Infermeria formen part del projecte Campus Extens illes. Aquest projecte ha situat a la Facultat a la competència amb Facultats d'altres universitats europees i iberoamericanes, capaç de respondre als desafiaments de la Universitat del futur.

Formació de postgrau

A partir de 2002 es planteja una nova regulació de les especialitats en Infermeria i la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia participa activament a les primeres especialitats, com la d’Infermeria Obstetricoginecològica (comare), salut mental i comunitària. Així, el Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears va crear la unitat docent per a la formació d’especialistes en Infermeria obstetricoginecològica.

El professorat de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia participa en els equips docents i les direccions de cursos d’especialista universitari, màsters i cursos de doctorat de la mateixa universitat, i en col·laboració amb altres universitats nacionals i internacionals. El curs acadèmic 2004-2005 s'inicia el programa, pioner també a l’Estat espanyol, de Doctorat Interuniversitari en Infermeria i Salut Internacional, organitzat amb les universitats de Toronto, Melbourne, Sidney, Finlàndia, Mèxic i el Brasil, l'any 2008 s'inicia el Màster en Ciències Socials Aplicades a l'Atenció Sociosanitària, i l'any 2014 s'inicia el Màster Univertari d'Investigació en Salut i Qualitat de Vida (MSQV).

Valors

Les prioritats estratègiques han d’estar imbricades en uns valors de referència de caràcter transversal que són els que han d’actuar com a condicionalitats de totes les actuacions concretes proposades. Aquests valors són l’excel·lència, la cura, l’equitat, la justícia social i la transparència.

Visió

La nostra visió és ser un centre d’excel·lència acadèmica en salut per a l'ensenyament, la innovació i la diversitat en el servei a la societat.

Missió

Avançar decididament en la transformació del model educatiu per preparar infermeres i fisioterapeutes per destacar en l’àmbit local, nacional i internacional en la pràctica assistencial, el lideratge, la gestió, la docència i la recerca. La formació d'aquests professionals respon a un compromís social de promoure, millorar i restablir la salut de la població, gestionant recursos tecnològics, científics i humans amb la finalitat de liderar, prescriure i dispensar cures i intervencions innovadores i de qualitat, dirigides als usuaris, famílies i comunitat creant un entorn més inclusiu i just.

La Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears es compromet a assegurar que els estudiants tindran la millor experiència d'aprenentatge possible. Els nostres programes docents els imparteix professorat de diferents departaments amb experiència clínica, docent i investigadora.

La formació dels nostres estudiants es basa en els pilars següents:

  • Adquirir les competències per reconèixer i exercir la professió de forma autònoma i com a integrants d'equips interdisciplinaris que assegurin la resolució eficaç i de qualitat dels problemes de salut de la població.
  • Comprendre la complexitat i la diversitat de l’ésser humà com a aspecte consubstancial de les persones que viuen i es desenvolupen en els diferents contextos polítics, socials i culturals.
  • Conjugar en les seves decisions i actuacions els coneixements dels avenços científics i assistencials de l'atenció a la salut, respectant els principis ètics a l’hora d’aplicar-los.
  • Desenvolupar un punt de vista crític i creatiu que els orienti per a una pràctica i recerca de qualitat.

Documents relacionats