Estudis

Infermeria

La Infermeria contribueix a protegir i millorar la salut, la seguretat i el benestar de la població, prevenir la malaltia i les seves conseqüències i afavorir la sostenibilitat del sistema sanitari. Els/les infermers/es són experts/es a proporcionar cures per satisfer les necessitats de salut de les persones, les famílies i els grups socials en les diferents etapes del cicle vital i en situacions derivades de problemes de salut; a identificar les seves capacitats i a establir mètodes d'ajuda per compensar les seves limitacions, guiar-los, donar-los suport, ensenyar-los i promoure un entorn favorable al seu desenvolupament.

La Llei d'ordenació de les professions sanitàries (2003) apunta que correspon als titulats i titulades en Infermeria la direcció, avaluació i prestació de les cures d'infermeria orientades a la promoció, el manteniment i la recuperació de la salut, així com a la prevenció de malalties i discapacitats. El perfil professional del/a infermer/a generalista respon a un compromís social de promoure, millorar o restablir la salut de la població, gestionant recursos tecnològics,científics i humans amb la finalitat de liderar, prescriure i dispensar cures de qualitat, dirigits a usuaris/as, famílies i comunitat.

El títol d'infermer/a que habilita per a l'exercici d'activitats regulades a Espanya s'ajusta a les següents normes reguladores de l'exercici professional:

El/la futur/a professional ha d'estar capacitat/a per treballar en els diferents àmbits socials i institucions de salut, en contextos locals, nacionals i internacionals, duent a terme amb responsabilitat les múltiples dimensions inherents al seu rol. Per desenvolupar eficaçment el seu paper, la seva formació haurà de basar-se en els següents pilars:

 1. Conjugar en les seves decisions i actuacions els coneixements dels avanços científics, tecnològics i biomèdics de l'atenció a la salut, respectant sempre els principis ètics en la seva aplicació.
 2. Adquirir les competències per reconèixer i exercir el seu paper de forma autònoma i com a integrant d'equips interdisciplinaris que assegurin la resolució eficaç i de qualitat dels problemes de salut de la població.
 3. Comprendre la complexitat i diversitat de l'ésser humà, tenint en compte la diferència com a aspecte consubstancial a les persones que viuen i es desenvolupen en diferents contextos polítics, socials i culturals. El/la infermer/a entendrà que els determinants de salut modulen la demanda de cures i la forma de proporcionar-los.
 4. Desenvolupar un punt de vista crític i creatiu que li orienti per a una pràctica i recerca de qualitat.

D'acord al Llibre Blanc de la titulació d'Infermeria i a l'ordre CIN/2134/2008 s'estableixen com a objectius generals del Grau d'Infermeria:

 1. Adquirir coneixements amplis de la ciència infermera, les ciències de la salut, humanes i socials i per donar resposta a les necessitats i expectatives de les salut de les persones, famílies, grups i comunitat.
 2. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 3. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 4. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, famílies o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes, i d'acord amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 5. Basar les intervencions de la infermeria en les evidències científiques i en els mitjans disponibles.
 6. Treballar amb l'equip de professionals a nivell *multi i interdisciplinari, i altres professionals de les organitzacions sanitàries.
 7. Desenvolupar la capacitat d'establir relacions positives amb les persones assignades a la seva cura.
 8. Adquirir els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.

Perfil d'ingrés

Per a una millor adaptació de l'alumnat de nou ingrés al pla d'estudis proposat i amb la finalitat d'assegurar el seu adequat desenvolupament, s'ha especificat una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren un perfil d'ingrés idoni, estretament relacionat amb el perfil del Graduat/a en Infermeria:

 • A nivell acadèmic, es recomana que l'estudiant disposi de coneixements, a nivell de pre-grau, relacionats amb les Ciències de la Salut. A més necessita expressar-se correctament de forma oral i escrita en espanyol i català. També és fonamental
  tenir coneixements bàsics que li permetin comprendre, parlar i escriure en llengua engonals; així com manejar les eines informàtiques bàsiques.
 • A nivell personal, les característiques i actituds que es consideren adequades per al compromís amb la professió infermera són les següents:
  • Interès pel coneixement científic i els aspectes relacionats amb la salut i la
   problemàtica social.
  • Compromís social i ètic
  • Capacitat d'empatia, comunicació i relacions interpersonals.
  • Capacitat per treballar en equip
  • Capacitat d'anàlisi i reflexió, de resolució de problemes i presa de decisions

Àmbits i sortides professionals

Les àrees d'actuació professional segons l'àmbit de treball són:

 • Assistencial (nivell primari de salut, atenció especialitzada, atenció sociosanitària)
 • Docent
 • Gestió
 • Recerca    

Entre les sortides professionals docents de postgrau dels egressats es pot apuntar:

 1. L'accés als ensenyaments universitaris de caràcter oficial de màster i doctorat (Acord normatiu del dia 22 de novembre de 2011 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial grau i màster de la Universitat de les Illes Balears. https://seu.uib.cat/fou/acord/100/10040.html i el Decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2015-943)
 2. Al títol d'Infermer/a especialista, expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència (Reial decret 450/2005, de 22 d'abril, sobre especialitats d'Infermeria (B.O.I. del 6 de maig) http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/espenfermeria.htm)

Es poden consultar les competències bàsiques de tots els estudis de grau i les competències generals i específiques del Grau d'Infermeria.


Memòria del títol oficial. Tercera modificació

 

Fisioteràpia

La Fisioteràpia s'ocupa de l'estudi i aplicació dels mitjans i agents físics per a la promoció i el manteniment de la salut, la prevenció i la curació de la malaltia i la recuperació i rehabilitació de les persones al llarg de tota la vida. Per a això, intervé de forma experta en l'atenció de persones sanes, així com en aquelles que presentin alguna anomalia, deficiència, limitació funcional, discapacitat, minusvalidesa o altres canvis en la funció física i en l'estat de salut; utilitzant mètodes, procediments, tècniques i instruments específics.

La Fisioteràpia, com a professió, presenta un gran arrelament en la majoria dels països europeus. És una professió sanitària, titulada, regulada i col·legiada, amb un camp propi d'actuació, tal com es preveu a la Llei d'ordenació de les professions sanitàries.

El títol de Fisioteràpia s'ajusta a Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, BOE de 19 de julio de 2008


Memòria del títol oficial. Tercera modificacio

Estudis oferts per la Facultat d'Infermeria i Fisioterąpia